MAVEN

Request for Subscription Service

서브스크립션(유지보수)요청

3D 설계/가공




제품설계검증







제품데이터 관리

기술커뮤니케이션



2D 설계
클라우드 솔루션




그 동안 업데이트 및서브스크립션(유지보수)을 하지 않은 이유는?




업체명*
부서
직함
성명*
이메일* @
홈페이지
휴대폰* - -
회사전화 - -
관심도
구매예정시기
추가요청사항


기타사항
개인정보 취급 방침*
최근 접수 현황

번호 구분 이름 연락처 이메일 접수일자
10 [] 김찬* 02 ch***@******.co.kr 2022-09-13 13:04:24
9 [] 김찬* 02 ch***@******.co.kr 2022-06-27 14:30:23
8 [] 박찬* 02 chp***@****.co.kr 2022-05-18 11:00:20
7 [] 김석* 02 sr***@*******.co.kr 2022-04-28 15:52:03
6 [] 강태* 02 tyk***@*******.co.kr 2022-02-23 13:08:33
5 [] 조병* 02 cb***@******.co.kr 2022-01-26 10:46:17
4 [] 최연* 02 yhc***@**********.com 2021-10-29 09:28:00
3 [] 장은* 02 ***@**********.co.kr 2021-10-26 10:39:50
2 [] 장창* 031-***-**** mugb***@*****.com 2021-06-08 21:35:44
1 [] 김대* 02 kdw7***@*****.com 2021-05-17 23:44:24